banner1

ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa
Tel: 22 615 75 45
p84@edu.um.warszawa.pl

Prawa i obowiązki rodziców

KATALOG PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Taką pomoc i ochronę zarazem ma dziecku gwarantować przysługująca rodzicom władza rodzicielska.

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka.

Rodzice mają prawo do:

Wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, biorąc pod uwagę stopień dojrzałości dziecka oraz wolność jego sumienia i wyznania a także jego przekonania. Informacji  o  zasadach  oceniania  wewnątrzszkolnego,  a  w  szczególności  o:  wymaganiach edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  ocen, przewidywanych  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie podwyższenia semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej, warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. Informacji na temat pomocy psychologiczno‐ pedagogicznej przysługującej dziecku. Wyrażenia zgody na objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno‐wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi oraz nauką w klasie terapeutycznej. Znajomości i opiniowania programu wychowawczo‐ profilaktycznego szkoły. Wglądu w dokumenty dotyczące działalności szkoły (statut, WSO). Uzyskiwania bieżącej, rzetelnej informacji o postępach, trudnościach w nauce i ich przyczynach, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach swoich dzieci.

Obowiązki rodziców wynikające z Ustawy o systemie oświaty:

Dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

Powiadamianie organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego.

Obowiązki rodziców wynikające z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.

Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.

Rodzice mają obowiązek poświęcać czas i uwagę swoim dzieciom tak, aby wzmocnić wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania i wychowania.

Władza rodzicielska uznając zasadę autonomii i prymatu rodziny, Konstytucja RP dopuszcza możliwość ingerencji w sferę, władzy rodzicielskiej (art. 48 ust 2). Także „Konwencja o Prawach Dziecka”, akcentująca autonomię rodziny, dopuszcza możliwość ingerencji w jej strukturę w celu zapobieżenia niekorzystnej dla dziecka sytuacji (art. 9 ust. l),a w przypadkach uzasadnionych poprzez odseparowanie dziecka od rodziny (art. 20).

Zgodnie z treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem, a dziecko winne jest im posłuszeństwo. Władzę rodzicielską powinni oni jednak sprawować zgodnie z dobrem swojego dziecka, uwzględniając w swoich decyzjach stopień jego dojrzałości.

Granicę władzy rodzicielskiej wyznacza dobro dziecka.

Właściwie rozumiane dobro dziecka wymaga od rodziców osobistego oddziaływania na dzieci własnym przykładem i autorytetem. To także okazywanie dziecku zainteresowania i poświęcenia, służenie pomocą i radą, sprawowanie osobistej opieki i nadzoru, sprawiedliwe traktowanie.

Nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej skutkuje ingerencją sądu rodzinnego i opiekuńczego, który w zależności od stopnia zagrożenia dobra dziecka może wydać stosowne zarządzenie, m. in.: zobowiązać rodziców do określonego zachowania, poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora sądowego, ograniczyć władzę rodzicielską, zawiesić ją, pozbawić władzy rodzicielskiej, pozbawić rodziców osobistej styczności z dzieckiem (art. 109 KR).

 

Przed rodzicem dbającym o proces wychowawczy swojego dziecka stoją pewne zadania, które są bardzo pomocne w jego rozwoju:

  • Rodzice powinni dbać o bezpieczeństwo fizyczne dziecka, dając mu schronienie, pożywienie, ubiór, uczą dbałości o higienę, zajmują się dzieckiem kiedy jest chore.
  • Rodzice powinni dbać o jego emocje i uczucia okazując im miłość, szacunek, zaufanie, własnym zachowaniem wzbudzają poczucie bezpieczeństwa u dziecka, tworzą warunki do wyrażania uczuć dziecka.
  • Rodzice powinni dbać o zasady, określając jasne granice, dające dziecku poczucie bezpieczeństwa, a także zapoznania się z pewnymi regułami.
  • Rodzice powinni dbać o czas i jakość jego spędzania z dzieckiem, poświęcając wspólny czas na naukę, zabawę czy sport.
  • Rodzice powinni dbać o rozwój intelektualny zachęcając do nauki nowych umiejętności, rozwoju zainteresowań jakie dziecko preferuje, dając możliwość popełniania błędów.

Rodzice zaniedbujący dzieci nie dbają o:

  • przygotowanie posiłków dla dziecka,
  • utrzymanie higieny dziecka,
  • zapewnienie dziecku opieki lekarskiej,
  • edukację i rozwój dziecka,
  • pozostawiają dziecko bez opieki

Każdemu z rodziców z założenia przysługuje władza rodzicielska, czyli zbiór uprawnień, ale też obowiązków wobec dziecka. Jeśli jednak rodzice nieprawidłowo sprawują opiekę nad potomkami, czasami konieczna jest interwencja zewnętrzna. We wszelkich spornych i nagannych sytuacjach wkracza sąd. Jedną z konsekwencji, może być ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Przy czym należy pamiętać, że zaniedbywanie przez rodziców obowiązków względem dziecka nie w każdej sytuacji oznacza automatycznie pozbawienia ich praw, gdyż zaniedbywanie obowiązków przez rodziców musi mieć charakter rażący. Za takie rażące zaniedbania zostaną uznane: pijaństwo, marnotrawstwo, prowadzenie rozwiązłego trybu życia itp. Z kolei nadużywanie władzy rodzicielskiej ma miejsce w sytuacji, gdy następuje ewidentne przekroczenie granic prawa karcenia dziecka przez: katowanie go, znęcanie się, zmuszanie dziecka do ciężkiej pracy ponad jego siły i możliwości, wychowywaniu dziecka we wrogości do drugiego rodzica, wpajaniu mu zasad aspołecznych lub niemoralnych, które będą miały wpływ na postawy społeczne dziecka w przyszłości.

 

1. Prawa i obowiązki rodziców - plik do pobrania
2. Zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich - plik do pobrania

 

Kontakt

Przedszkole nr 84 „Promyk” w Warszawie

ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa

tel: 22 615 75 45
e-mail: p84@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.