Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 17

ul. Żegańska 1a
04 - 713 Warszawa
tel./fax. 22 27 72 000
e-mail: ppp17@edu.um.warszawa.pl

strona internetowa: https://www.ppp17.pl/

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczęszczającym do placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, mających siedzibę na terenie dzielnicy Wawer, oraz ich rodzicom i nauczycielom, a także dzieciom w wieku 0-5 zamieszkałym na terenie dzielnicy Wawer.

Oferta Poradni:

  • dla dzieci i młodzieży: badania diagnostyczne trudności szkolnych, specyficznych trudności w nauce, problemów emocjonalnych i wychowawczych, opiniowanie, orzecznictwo, rozmowy, porady psychologiczne, konsultacje reedukacyjne, pomoc w wyborze szkoły i zawodu, terapia moczenia nocnego, terapia pedagogiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i dla dzieci dyslektycznych, diagnoza i terapia logopedyczna, zajęcia kinezjologii edukacyjnej i elementy integracji sensorycznej, zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie umiejętności emocjonalnych i społecznych;
  • dla rodziców: konsultacje, porady, ,,warsztaty umiejętności wychowawczych”, warsztaty dla rodziców dzieci dyslektycznych, terapia rodzinna;
  • dla nauczycieli: konsultacje, porady, warsztaty, grupy wsparcia dla specjalistów zatrudnionych na terenie placówek dzielnicy Wawer.

Kadra poradni: psychologowie, pedagodzy, logopeda.

Godziny pracy Poradni:

poniedziałek-czwartek w godz.: 8.00-20.00
piątek w godz.: 8.00-19.00
sobota w godz.: 9.00-13.00 

Zapraszamy do Poradni po osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu wizyty. 

Za pośrednictwem poczty e-mail nie prowadzimy zapisów na badania, terapię ani zajęcia
Prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce „Zapisy”.

Osoby niepełnosprawne i rodzice z dziećmi w wózkach mogą skorzystać z windy 
- wejście przez Wawerskie Centrum Kultury - prosimy o kontakt telefoniczny
z Poradnią (22 27 72 000).

W naszym przedszkolu pełni dyżury psycholog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 17

ROK SZKOLNY

2023/24

PSYCHOLOG 

Antoni Żukowski

poniedziałek

13.00- 15.00

dyżur w poradni

wtorek

12.00- 16.00

dyżur w poradni

środa

16.00- 20.00

dyżur w poradni

czwartek

8.00- 11.00

dyżur w przedszkolu

piątek

11.00- 14.00

dyżur w poradni

 

UWAGA

Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dotycząca orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Do szkoły specjalnej mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie, którzy mają aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dalej: orzeczenie).

Takie orzeczenia wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna na kolejne etapy edukacyjne lub w wyjątkowych sytuacjach na jeden rok szkolny.

Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie ważne do końca roku szkolnego, musisz wystąpić o nowe orzeczenie. Aktualne orzeczenie dołącz do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Zasada ta obowiązuje też w oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Kto potrzebuje nowego orzeczenia ?

  • dziecko z „zerówki”, które ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na I etap edukacyjny, czyli klasy 1–3 szkoły podstawowej)
  • uczeń klasy 3 szkoły podstawowej, który ubiega się o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na II etap edukacyjny, czyli klasy 4–8 szkoły podstawowej)
  • uczeń klasy 8 szkoły podstawowej, który ubiega się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej specjalnej (orzeczenie na czas nauki w szkole ponadpodstawowej)
  • uczeń, którego orzeczenie traci ważność w roku szkolnym 2023/2024 i który ubiega się o przyjęcie do szkoły specjalnej.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia?

Wniosek o wydanie orzeczenia rodzice lub opiekunowie prawni składają w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, zgłoś się do poradni, która jest rejonowa dla tej placówki. Informację, gdzie jest rejonowa poradnia, znajdziesz w przedszkolu lub szkole.

Jeśli Twoje dziecko w obecnym roku szkolnym nie chodzi do przedszkola ani szkoły zgłoś się do poradni w rejonie swojego miejsca zamieszkania.

[!] Jeśli chcesz zapisać dziecko do szkoły specjalnej od 1 września 2024 r., wystąp o nowe orzeczenie.

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę znajdziesz na stronie miasta (edukacja.um.warszawa.pl).

 

 

          POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach tekst jednolity (Dz. U. 5 września 2023 r. poz. 1798).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309).


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na:                                         
- rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka
- rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania
potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego
uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika
w szczególności:

-  z niepełnosprawności;
-  z niedostosowania społecznego;
- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
- z zaburzeń zachowania lub emocji;
- ze szczególnych uzdolnień;
- ze specyficznych trudności w uczeniu się;
- z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
- z choroby przewlekłej;
- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
- z niepowodzeń edukacyjnych;
- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem
spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom
polega na:

- wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych,
- rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy
udzielanej dzieciom.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest:
- dobrowolne
- nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom:

- nauczyciele;
- wychowawcy grup wychowawczych;
- specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej:
- psycholodzy,
- pedagodzy,
- pedagodzy specjalni,
- logopedzi,
- terapeuci pedagogiczni.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
- rodzicami dzieci;
- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
- placówkami doskonalenia nauczycieli;
- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
- organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
- rodziców dzieci;
- dyrektora przedszkola;
- nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia
z dzieckiem;
- pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
- poradni;
- asystenta edukacji romskiej;
- pomocy nauczyciela;
- pracownika socjalnego;
- asystenta rodziny;
- kuratora sądowego;
- organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.
W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana:
- w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
- przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów;
- w formie:
  zajęć rozwijających uzdolnienia;
  zajęć specjalistycznych:
  korekcyjno-kompensacyjnych,
  logopedycznych,
  rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
  innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
- zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego;
- porad i konsultacji.
W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci
i nauczycielom w formie:

- porad;
- konsultacji;
- warsztatów;
- szkoleń.
Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą:
- obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii
rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji,
- w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
– obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole (diagnoza przedszkolna).
O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców
dziecka.
Planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się zespół
nauczycieli i specjalistów prowadzący zajęcia z dzieckiem. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) po dokonaniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU).


Opracowała: mgr K. Tausiewicz – logopeda, pedagog specjalny

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 84 „Promyk” w Warszawie

ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa

tel: 22 615 75 45
e-mail: p84@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.