RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHW PRZEDSZKOLU NR 84 „Promyk” DLA   RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW  DZIECI  UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ww. PRZEDSZKOLA


 
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:
 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka przetwarzanych przez Przedszkole nr 84 „Promyk” w Warszawie jest: Przedszkole nr 84 „Promyk ” w Warszawie, ul Dworcowa 1.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem email: bpuscian@eduwarszwa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Przedszkole nr 84 „Promyk” w Warszawie (04-714), ul. Dworcowa 1. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1  w celu realizacji zadań ustawowych oraz  statutowych.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
  5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres korzystania z edukacji przedszkolnej. Po zakończeniu edukacji przedszkolnej, wszystkie  dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 84 „Promyk” w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
Do pobrania:
1. Klauzula informacyjna - dla Rodziców -plik do pobrania
2. Klauzula informacyjna - dla kandydatów do pracy -plik do pobrania

3.

Klauzula informacyjna - dla kandydatów do pracy skrót -plik do pobrania
4. Klauzula informacyjna - dla pracowników -plik do pobrania

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola nr 84 "Promyk" w Warszawie
Kamila Rudzińska

e-mail: iod.wawer@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1)        Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2)        Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r.
poz. 1781).

3)        Zarządzenie nr 196/6./2023 Dyrektora Przedszkola nr 84 "Promyk" w Warszawie z dnia 26.07.2023 r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 84 „Promyk” w Warszawie

ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa

tel: 22 615 75 45
e-mail: p84@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.